SURF Onderwijsdagen dag 1

Tip: via Voeg toe aan mijn programma kun je een overzicht samenstellen van programmaonderdelen waar je in geïnteresseerd bent. Dit overzicht kun je vervolgens printen. Maar let op: het overzicht wordt niet bewaard als je de browser afsluit.

12:00 - 13:30 | Ontvangst SURF Onderwijsdagen

12:00 - 13:30

Locatie Netwerkplein

13:30 - 13:40 | Opening & Introductie - Onderwijs in beweging

13:30 - 13:40

Locatie Rotterdam Hall

Opening door dagvoorzitter Remco Rutten, SURF
Introductie – Onderwijs in beweging door Erwin Bleumink, lid bestuur SURF 

13:40 - 14:25 | Keynote: Learning Analytics: Harnessing Data Science to Transform Education

13:40 - 14:25

Sprekers Dr. Timothy McKay

Locatie Rotterdam Hall

The 21st century opened amidst an information revolution which promises to transform higher education as dramatically in this century as industrialization did in the last. Many things have already changed, but the real revolution will come when we harness information technology to personalize education: optimizing our education of an increasingly diverse student body, creating much greater student motivation and engagement, and accomplishing more with less.

This talk will describe how research using data about the processes and products of education led the University of Michigan to discover patterns of inequity in STEM education, develop an array of new student support technologies, and launch a major new Foundational Course Initiative.

14:25 - 14:35 | Zaalwissel

14:35 - 15:20 | Parallelsessieronde 1

Innovatiecafé: Faciliteren van online en blended onderwijs: hoe richt je dit in?

Thema Online en blended onderwijs

Sprekers Marijke Hoogendoorn (Universiteit Utrecht) Fred de Vries (Saxion) Gerard Baars (Erasmus Universiteit Rotterdam) Inge Blauw (Hogeschool Utrecht) en Sofia Dopper (TU Delft).

Locatie Rotterdam Hall

Hoe kunnen docenten gefaciliteerd worden bij blended learning en online onderwijs? SURF heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren waarin de inrichtingskeuzes van vijf verschillende onderwijsinstellingen in beeld zijn gebracht. Saxion, Universiteit Utrecht, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Utrecht gaan in een innovatiecafé met elkaar in gesprek. Een discussiepunt is onder andere; de positionering van onderwijskundige ondersteuning. Sommige instellingen kiezen voor centrale ondersteuningsfaciliteiten (een apart Learning innovation centre), anderen kiezen juist voor decentrale ondersteuning op maat. Wat leren we uit hun ervaringen? Wanneer is een speciale productiestudio met professionele ondersteuning de beste oplossing, en wanneer zijn onbemande do-it-yourself studio’s even goed of beter geschikt? Tenslotte de financiën: wat zijn de kosten van de verschillende vormen van facilitering en wie betaalt daarvoor – in de huidige praktijk, danwel in een ideale situatie?

Delen en hergebruik van open leermaterialen: meerwaarde of bezwaren?

Thema Open leermateriaal

Sprekers Ben Janssen (OpenEd Consult) Gerben Moerman (Universiteit van Amsterdam) en Leontine Preseun (Haagse Hogeschool)

Locatie Goudriaan I & II

In deze sessie staat het docentperspectief centraal rond delen en hergebruik van open leermaterialen. De docent is de bepalende factor voor het slagen hiervan. Maar wat is de meerwaarde voor de docent? Tijdens deze sessie gaan twee docenten in gesprek over de meerwaarde, bezwaren en de hindernissen die zij persoonlijk ervaren bij het delen en hergebruik van open leermaterialen. Een onderzoeker op het gebied van adoptie van open onderwijs modereert het gesprek. De praktijkervaring wordt verbonden aan de theorie en samen met het publiek verkennen zij hoe hindernissen overwonnen kunnen worden.

Succesvol implementeren van digitale inlever- en beoordelingstool

Thema Onderwijslogistiek

Sprekers Remko de Beer (Fontys Hogescholen) en Stan Broos (Xebic onderwijs BV)

Locatie Penn I

Fontys Hogescholen heeft recent een aanbestedingstraject doorlopen voor een digitale inlever- en beoordelingstool. Veel hogescholen zijn hier ook mee bezig. Wij zoeken daarom graag de verbinding op om onze ervaringen uit te wisselen en te kijken naar de afwegingen die gemaakt zijn in het proces. Het selecteren van een tool is maar één onderdeel in het proces. Om de implementatie succesvol te laten lopen is het van cruciaal belang om maximaal draagvlak te krijgen binnen het onderwijs. Remco de Beer (Fontys) vertelt waarom Fontys heeft gekozen voor de tool GradeWork en hoe de implementatie een succes is geworden.

Informatievoorziening in een bewegende onderwijsorganisatie

Thema Nieuwe technologieën

Sprekers Ronald Wieman (Universiteit Utrecht) en Niels van der Kam (Axians)

Locatie Penn II

Onderwijs in beweging vraagt om snel inzicht in waar de organisatie staat en wat de (potentiële) uitkomsten zijn van een gekozen richting. Hoe zorg je ervoor dat de (centrale) informatievoorziening meebeweegt met de veranderende informatiewensen? Het ontsluiten van nieuwe informatie wordt vaak gezien als een log en langdurig proces, dat daardoor achter de feiten aanloopt. De Universiteit Utrecht heeft afgelopen jaar samen met Axians op basis van een zogenaamde agile manier van werken laten zien dat nieuwe inzichten wel degelijk snel en met een groot draagvlak ontsloten kunnen worden. Voor een viertal concrete casussen (Cohortanalyse, strategische HR planning, onderzoeksprojectportfolio en Shared Services) zijn in korte tijd werkbare concepten ontwikkeld en geïmplementeerd. Het partnership tussen de Universiteit en Axians en de agile werkwijze hebben geleid tot optimale benutting van al aanwezige tools en een groot draagvlak onder eindgebruikers, die vanaf dag 1 betrokken waren.

Het werkboek veilig toetsen in de praktijk

Thema Digitaal toetsen

Sprekers Michiel van Geloven (SURFnet) en Menno de Vos (NHTV University)

Locatie Leeuwen I & II

Veel instellingen werken aan de invoering van digitaal toetsen als onderdeel van de leeromgeving. Er komt veel bij kijken om de veiligheid van digitaal toetsen te borgen. Het werkboek veilig toetsen is een praktisch hulpmiddel om aan de slag te gaan met het veiliger maken van het gehele toets proces. In deze sessie ervaren de deelnemers welke aanpak hierbij gevolgd kan worden. We illustreren dit aan de hand van een praktijkcase bij de NHTV en we laten het publiek nadenken over veilig toetsen in hun eigen context. Kom naar deze sessie als je meer inzicht wilt krijgen over hoe jij het toets proces veiliger kunt maken.

Vernieuwing van de digitale leeromgeving complex?

Thema Digitale leeromgeving

Sprekers Nico Juist (SURFnet / Hogeschool Leiden) Chris Blom (WUR) Frank Snels (UTwente) Mark de Jong (Inholland) en Charles Bollen (Maastricht University)

Locatie Mees

Het vernieuwen van de digitale leeromgeving is een complexe klus. Enerzijds heb je te maken met de diverse tools en applicaties die met elkaar verbonden zijn en anderzijds met de ingebruikname binnen de opleiding. Het selecteren van een nieuw Leer ManagementSysteem (LMS) is één onderdeel van het vernieuwingstraject, maar voor het slagen ervan is de ingebruikname van de digitale leeromgeving zelfs nog belangrijker. De deelnemers in deze masterclass  gaan aan de slag met het formuleren van adviezen. Dit doen ze  op basis van enkele korte presentaties die ingaan op drie belangrijke facetten: selectie, implementatie & adoptie. De presentaties worden verzorgd door leden van de SIG DLWO, vanuit de praktijk van hun eigen instellingen.

Deze sessie wordt verzorgd door SIG DLWO.

Kansen en uitdagingen voor eStudybooks

Thema Online en blended onderwijs

Sprekers Inez Westermann (SURFmarket) en Maarten Steenhuis (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Locatie Blue room

Met eStudybooks biedt SURF een Proof of Concept van een digitale studieboekenservice voor het hoger onderwijs in Nederland. Een eerste pilot aan de Erasmus universiteit heeft veel interessante informatie opgeleverd over kansen en uitdagingen van deze dienst. In deze sessie wordt dit op een rijtje gezet en krijgen de deelnemers een goed beeld van het complexe krachtenveld waarbinnen eStudybooks wordt ontwikkeld. Momenteel wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd ter voorbereiding op een tweede pilot waaraan minimaal vier ho-instellingen met meerdere opleidingen zullen deelnemen. De sessie wordt afgesloten met een status update: waar liggen de kansen voor eStudybooks?

De behoeften van studenten in kaart voor onderwijs op maat

Thema Online en blended onderwijs

Sprekers Jeff van As (Interstedelijk Studenten Overleg) en Tamim Karim (Interstedelijk Studenten Overleg)

Locatie Diamond II

De discussie rond de flexibilisering in het hoger onderwijs blijft helaas vaak hangen op een abstract niveau, waardoor de behoeften van de individuele student onderbelicht blijven. Het Interstedelijk Studenten Overleg heeft samen met studenten deze behoeften van verschillende typenstudenten in kaart gebracht en gekoppeld aan de vijf dimensies (toelating, tijd, tempo, plaats en programmering) die wij hanteren in ons onderzoek Studeren op maat. In deze sessie delen wij onze bevindingen, zodat onderwijsinstellingen op een concretere manier kunnen nadenken over onderwijs op maat in hun eigen werkomgeving.

Student helpt student

Thema Online en blended onderwijs

Sprekers Daniël Huijbens (Delftware Consulting) en Raymond Kerkhof (ROC Zadkine)

Locatie J.F. Staal room

In de slipstream van "bring your own device" ontstaat een uitdaging voor de ICT-afdeling van iedere onderwijsinstelling. Daar waar zij het liefst zelf bepalen welke hardware en software zij ondersteunen, worden ze nu geconfronteerd met een enorme variatie aan hard- en software. Hoe ondersteun je dit met de huidige mensen en middelen? Bij ROC Zadkine hebben we een manier gevonden waarbij studenten worden ingezet om studenten te ondersteunen en dit zelfs op te nemen als onderdeel van het curriculum. Benieuwd hoe we dit doen? In deze presentatie vertellen we er alles over.

Aan de slag met referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs

Thema Onderwijslogistiek

Sprekers Marcel van Bockel (SURFnet / Twynstra Gudde) en Gert Idema (SURFnet / Inholland)

Locatie Diamond I

SURF heeft het referentiemodel onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs ontwikkeld. Met dit model krijgen instellingen inzicht in de samenhang tussen onderwijs en onderwijsondersteuning. Het referentiemodel gaat uit van een aantal principes in de vorm van vier kwadranten: besturen, expliciteren, ontwerpen en uitvoeren. In elk kwadrant is het resultaat een product vanuit de onderwijskant en de facilitering. In deze workshop zoomen we in op het ontwerpkwadrant van het referentiemodel. Hiervoor gaan we aan de slag met een op de praktijkgerichte casus van een fictieve HO-instelling.

 

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door Gispen.

Leerfeedback voor onderwijs op maat

Thema Learning analytics

Sprekers Dirk Tempelaar (Maastricht University)

Locatie Oldebarneveld

Hoe kun je informatie uit digitale leeromgevingen optimaal benutten voor het samenstellen van persoonlijke leerfeedback? Niet alleen formatieve toetsen spelen daarbij een belangrijke rol, ook data zoals het gebruik van hints of uitgewerkte voorbeelden in de digitale leeromgeving zijn belangrijk. Hoe vaak en waar wordt dit in de leercyclus gebruikt? Deze factoren tezamen geven een goed beeld hoe studenten hun leerproces inrichten en waar dat eventueel bijsturing behoeft. Aan de hand van onze Maastrichtse toepassing met SOWISO (wiskunde) en MyStatLab (statistiek), wordt in deze sessie geillustreerd hoe learning analytics op cursusniveau kan helpen om vooral de zwakkere studenten te ondersteunen in het leerproces.

15:20 - 15:50 | Pauze

15:50 - 16:35 | Parallelsessieronde 2

Innovatiecafé: Blockchain toepassingen in het onderwijs

Thema Onderwijslogistiek

Sprekers Maarten Wegdam (InnoValor) Martin d’Ullois (Logius) Joël de Bruijn (Onderwijsgroep Tilburg) en Johan Tillema (Quintor)

Locatie Rotterdam Hall

Blockchain wordt door velen gezien als een revolutionaire technologie en is met name bekend omdat Bitcoin hierop gebaseerd is. Blockchain belooft vertrouwen, transparantie en efficientie, zonder een vertrouwde derde partij nodig te hebben. Maar er zijn ook vraagtekens of deze beloftes wel haalbaar zijn. In onder meer de financiele  en overheidssector zijn er tal van initiatieven die blockchain willen gaan gebruiken. Maar wat zijn de toepassingen in het onderwijs? Kunnen we bijvoorbeeld diploma’s op de blockchain gaan opslaan, of welk vak bij welke onderwijsinstelling met succes is gevolgd? In dit panel exploreren we toepassingen, beloftes met name de zin en onzin van blockchain voor het onderwijs.

Zeven beproefde docentprofessionaliseringsvormen voor blended learning

Thema Online en blended onderwijs

Sprekers Peter Dekker (Hogeschool van Amsterdam) en JaapJan Vroom (Deltion College)

Locatie Mees

Ben je betrokken bij de invoering van blended learning? Dan weet je dat de professionalisering van docenten een sleutelfactor is voor het slagen hiervan en ook dat docenten verschillen in de leervragen die ze hebben, dat ze werken in heel verschillende contexten en dat het leren het liefst op de werkplek plaatsvindt ondersteund door just-in-time-information. Zo zijn er nog meer must-haves en must-knows die een rol spelen bij de professionalisering rondom blended learning. Welke vragen kun je jezelf stellen als je een set van professionaliseringsactiviteiten voor blended learning wilt opstellen? In deze masterclass zetten we zeven vormen voor je op een rij: van netwerkleren tot de inbedding in basiskwalificaties. We laten zien hoe verschillende instellingen deze vormen hanteren. Ook presenteren we een conceptueel model om keuzes te kunnen maken.

Deze sessie wordt verzorgd door SIG Blended Learning

Keuzeproces en implementatie nieuwe leeromgeving: verandermanagement en onderwijsinnovatie

Thema Digitale leeromgeving

Sprekers Erna Kotkamp (TU Delft) en Bettina Schlass (D2L)

Locatie Penn I

Erna Kotkamp, Senior Project Manager, laat tijdens deze interactieve presentatie zien hoe de TU Delft het aanbestedingstraject voor een nieuwe digitale leeromgeving heeft vormgegeven. Naast technische veranderingen, was ook het doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Deze sessie gaat in op de praktijk van de best-value-tender, waarbij de focus lag op het vinden van een partner die de langetermijnonderwijsdoelstellingen van de TU Delft onderschrijft, die daarin mee wil denken en groeien. Leverancier D2L met het platform Brightspace paste het best bij de eisen en wensen van de TU Delft.

Ook aan de orde komen de organisatie- en supportstructuren die ervoor zorgen dat docenten, faculteitsmedewerkers en studenten bijdragen aan deze verandering. Een verandering met als doel op de lange termijn innovatief onderwijs te kunnen waarborgen met een stabiele basis. Denk hierbij aan aan flexibiliteit, mobile-friendly design of een responsief interface, maar ook aan pedagogische concepten zoals gepersonaliseerd, adaptief en interactief leren.

Digitaal werken en leren bij MBO Utrecht; succesfactoren en valkuilen

Thema Digitale leeromgeving

Sprekers Joep Nijland (MBO Utrecht) Mariole de Jonge (Fringe Company) en Marco Roelofs (MBO Utrecht)

Locatie Penn II

MBO Utrecht is in het studiejaar 2016-2017 gestart met een nieuwe ELO/DLWO: OnderwijsOnline. Voor de invoering is een multidisciplinaire projectgroep opgesteld, een pilot gedaan en een projectplan opgesteld en uitgevoerd. Tijdens deze sessie presenteren de projectgroepleden de 'lessons learned' uit het implementatietraject en de huidige gebruikerservaringen. Samen met de deelnemers aan deze sessie, worden de succesfactoren voor een geslaagde implementatie en ingebruikname van een nieuwe, moderne ELO/DLWO bediscussieerd en gedefinieerd. De conclusies worden na afloop gedeeld met alle bezoekers van de SURF Onderwijsdagen.

Perspectieven op innovatie: Business en IT

Thema Onderwijslogistiek

Sprekers Mabelle Hernández en Sjors van der Beek (Universiteit Utrecht)

Locatie Leeuwen I & II

Het programma onderwijsinnovatie Educate-it van de Universiteit Utrecht heeft als doel om de innovatiebereidheid van docenten te vergroten. De focus ligt op het faciliteren en ondersteunen van innovatieprojecten met een IT component. Docenten doen op een laagdrempelige manier een innovatie-aanvraag en worden vanuit het programma begeleid en ontzorgd bij het inzetten van IT applicaties in hun onderwijs. Een kritische succesfactor hierbij is de samenwerking tussen business (onderwijs) en de (centrale) IT dienstverlener om dit te realiseren. Er is vruchtbare samenwerking ontstaan en we hebben een model ontwikkeld waarmee we docenten faciliteren om onderwijs op maat aan te bieden. In deze sessie delen we onze ervaringen en laten we zien hoe we tot een succesvol operationeel model zijn gekomen dat recht doet aan zowel onderwijs als IT doelstellingen. 

Instellingsbeleid voor Learning analytics

Thema Learning analytics

Sprekers Justian Knobbout (Hogeschool Utrecht) en Suzanne Jacobs (Technische Universiteit Eindhoven)

Locatie J.F. Staal room

De TU/e stelt een beleidskader op voor het effectief gebruik van Learning analytics. Learning analytics helpt om vakken te verbeteren en zo bij te dragen aan het leerproces en de onderwijsprestaties van studenten. Een belangrijke vraag is hoe je Learning analytics toepast binnen de technische en juridische randvoorwaarden. Ook Hogeschool Utrecht ziet potentie in Learning analytics en heeft een visie geformuleerd. Hierin staat beschreven wat de voordelen van Learning analytics zijn en welke strategische richtlijnen gevolgd moeten worden. We delen de ervaringen uit beide trajecten. Wat zijn overeenkomsten en verschillen? Welke uitdagingen kent het opstellen van een beleidskader? Wat zijn de lessons learned? Wat gebeurt er met Learning analytics, nadat beleid is vastgesteld en wat zijn de vervolgstappen? 

Peer feedback en peer assessment in online onderwijs

Thema Online en blended onderwijs

Sprekers Janina van Hees (SURFnet) Jenny de Werk (SURFnet) Bob Götte (Inholland) Pascal Haazebroek (Universiteit Leiden) en Gaby Lutgens (Maastricht University)

Locatie Diamond II

Peer feedback en peer assessment zijn veelbelovend voor het persoonlijk en schaalbaar maken van online onderwijs. Door peers in te zetten blijven de begeleiding en toetsing van grote aantallen studenten uitvoerbaar voor docenten. In deze sessie presenteren we drie verschillende voorbeelden van instellingen die in de praktijk werken met peer feedback en peer assessment. Deelnemers kiezen vervolgens één voorbeeld uit waarvan ze een demo bekijken en in een verdiepend gesprek gaan.

Aan de orde komen o.a:

  • de inrichtingskeuzes die de betreffende instelling heeft gemaakt
  • welke plaats heeft peer feedback/peer assessment in het didactisch ontwerp van het vak?
  • wordt er gebruik gemaakt van tekstuele, visuele of auditieve communicatievormen?
  • met welke tool wordt er gewerkt?
  • worden peers automatisch of handmatig gekoppeld, en op basis van welke criteria?
  • wordt feedback anoniem of persoonlijk gegeven?

Bestaande cursus omvormen naar open cursus: hoe doe je dat?

Thema Open leermateriaal

Sprekers Renée Filius (Elevate Health) Ashley Grimmelikhuijsen (Elevate Health) en Dafne Jansen (Universiteit Utrecht)

Locatie Blue room

Voor hergebruik en delen van open leermaterialen zijn verschillende specialisten betrokken binnen een hogeronderwijsinstelling zoals; de docent, onderwijskundige, bibliothecaris, cursuscoördinator en een juridisch specialist. Vaak komt er veel op de schouders van docenten terecht omdat zij, naast gebruikers, ook de (inhoudelijke) producenten zijn van open leermaterialen. Ondersteuning bij het ontwikkelen van open leermaterialen is daarom wenselijk. In deze sessie doorlopen we het omvormen van een bestaande cursus naar een open variant, live en in chronologische volgorde. Hierbij maken we gebruik van een bestaand model* en een praktijkvoorbeeld van een hogeronderwijsinstelling. Via een rollenspel maken we inzichtelijk hoe de keten precies loopt en hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Deze sessie is onderdeel van de preconferentie Open Leermaterialen en wordt verzorgd in samenwerking met SIG Open Education en Werkgroep Bibliotheken Open en Online Onderwijs.


*Model voor maken, delen en hergebruiken van open leermaterialen en cursussen, Schuwer, 2016

Online Beveiligd Toetsen binnen nu en 5 jaar

Thema Digitaal toetsen

Sprekers Silvester Draaijer (Vrije Universiteit Amsterdam) en José Janssen (Open Universiteit Nederland)

Locatie Oldebarneveld

Online toetsing is bij uitstek een toepassing die onderwijs op maat mogelijk maakt: studenten kunnen onafhankelijk van tijd en plaats een toets maken. Zelfs in het huidige afstandsonderwijs betekent dit een stap voorwaarts, voor reguliere instellingen in het hbo en wo betekent het een ingrijpende verandering in de organisatie van het toetsproces. Wat vraagt het van een instelling om online beveiligd toetsen te realiseren? Hoe zit het met authenticatie van deelnemers en wat betekent dit voor hun privacy? Wat zijn de kansen op fraude? Deze presentatie geeft antwoord op deze vragen, gebaseerd op de tussenresultaten van de Europese projecten Adaptive trust-based e-assessment (TeSLA) en Online Proctoring for Remote Examination (OP4RE).

Roadmap to Next Generation Learning Spaces

Thema Onderwijslogistiek

Sprekers Marij Veugelers (Universiteit van Amsterdam)

Locatie Diamond I

Hoe ziet de roadmap voor implementatie next generation learning spaces in het hoger onderwijs er uit? Lessons learned en voorbeelden vanuit een internationale context. Welke randvoorwaarden zijn nodig om ervoor te zorgen dat we van een pilotfase naar een implementatiefase gaan binnen onze instellingen. Volgens Gartner, Educause en Horizon wordt de komende 2 jaar het thema 'redesigning learning spaces' een van de 10 trends in het hoger onderwijs. Boeken, websites, artikelen over dit onderwerp zijn er genoeg. Maar hoe brengen we er versnelling in? Na een korte introductie gaan deelnemers zelf aan de slag om hun to do lijst samen te stellen. Ook ontvangen alle deelnemers een overzicht van bruikbare bronnen.

 

Deze sessie is mede mogelijk gemaakt door Gispen.

Virtual Reality Mootcourt

Thema Nieuwe technologieën

Sprekers Farshida Zafar (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Locatie Goudriaan I & II

Het gebruik van virtual reality is een betrekkelijk nieuwe fenomeen binnen het wetenschappelijk onderwijs, zeker binnen de studie humanities en social sciences. Dit eerste experiment is slechts een startpunt voor een serie aan experimenten om te achterhalen hoe Virtual Reality (en mogelijk ook augmented reality en AI) in het onderwijs kan worden toegepast. De presentatie gaat over het gebruik van VR binnen de opleiding rechtsgeleerdheid aan Erasmus School of Law in Rotterdam. Meer specifiek gaat het om het gebruik van virtual reality, om het onderwijs te verrijken en leren in context mogelijk te maken. Het project maakt onderdeel uit van de SURF innovation Challenge en is mede gefinancierd door SURF.  

Als je deel wilt nemen aan deze presentatie, vergeet dan niet om je eigen device mee te nemen!

16:35 - 16:45 | Zaalwissel

16:45 - 17:30 | Keynote: Get out of your comfort zone

16:45 - 17:30

Sprekers Oscar Kneppers

Locatie Rotterdam Hall

Rockstart-oprichter Oscar Kneppers neemt ons mee met het ‘Hoe, Wat en vooral Waarom' van ondernemend denken in tijden van grote veranderingen: wat is er eigenlijk gaande in de wereld, waarom vraagt dat om ondernemende denkers, en hoe pakken die dat dan aan? Een heldere handreiking op basis van de 5 Rockstart Mantras. Mantra nr. 3: ’Stop talking. Start Building’.

17:30 - 17:40 | Afsluiting door dagvoorzitter Remco Rutten (SURF)

17:30 - 17:40

Locatie Rotterdam Hall

17:40 - 19:15 | Happy hour

17:40 - 19:15

Locatie Netwerkplein

19:15 - 22:00 | Diner "Open leermaterialen, de kracht van delen"

19:15 - 22:00

Locatie Rotterdam Hall

Laatste wijziging op 02 nov 2017